OPDRACHTVERKLARING

Deze missie wordt verwezenlijkt door een groep gelovigen christenen, religieuzen en leken, die collegiaal samenwerken met de bedoeling een volwaardige ouderenzorg uit te bouwen.

  • De vzw Maria’s Rustoord WZC is een verwezenlijking van de Zusters van Liefde van Kortemark. Zij maakte deel uit van de caritatieve werken van de Congregatie. Volgens haar statutaire bepalingen richt zij haar dienstbaarheid op het verzorgen, hulp en bijstand verlenen aan ouderen. Sedert maart 2013 behoort vzw Maria’s Rustoord WZC tot het samenwerkingsverband van De Hoeksteen met als doelstelling de missie van de Zusters van Liefde van Kortemark verder te zetten.

  • Vanuit een katholieke visie, maar met eerbied voor hun eigen levensovertuiging, willen wij een antwoord geven op de individuele behoeften van onze bewoners. Het invullen van de meest elementaire noden zoals verzorging, voeding, rust,… staat in ons huis centraal, op een manier die een meerwaarde geeft aan het leven. Samen met elke bewoner – en zijn familie – gaan we op zoek naar wat voor die unieke bewoner comfortabel wonen, leven en sterven betekent.

  • Onze medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Samen met hen streven we naar een continue kwaliteitsverbetering van onze zorgverlening. Het klimaat van deze dialoog is een gemotiveerde inzet met wederzijds respect, open communicatie en samenwerking. Onze medewerkers staan ten dienste van de bewoners met speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van de mens en de beschermingvan de zwakken.

  • Kwaliteit bieden, betekent ook zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen, zodat het verblijf voor de bewoner betaalbaar blijft.

  • Met de overheden streven we een correcte relatie na. Met andere zorginstanties willen wij samenwerkingsverbanden aangaan om een volwaardig woon- en zorgcentrum uit te bouwen, zonder de huiselijke sfeer en katholieke waarden van het huis tekort te doen.

  • Onze organisatie wil op een dynamische en kritisch – creatieve manier inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en wetenschappelijke inzichten in de ouderenzorg. Tegelijk willen we een stabiele organisatie uitbouwen op vlak van de zorg voor onze bewoners.

  • Tenslotte willen we actief bijdragen tot een positieve beeldvorming van onze dienstverlening aan de oudere die niet voor zichzelf kan opkomen.

 

 

ondersteund door